Navigace

Adresa školy

Základní umělecká škola
T. G. Masaryka Chomutov

náměstí T. G. Masaryka 1626
430 01 Chomutov 

Tel.: 474 686 446
IČ: 61345636


Odkazy

izuš

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

 

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ

 

Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ÚPLATA ZA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Č.j.:

                           ZUSCV – 53 - 2021

Vypracoval:

Mgr. Karel Žižka, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Karel Žižka, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

                    26.8.2021

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

                                                  26. 8. 2021

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

 1. 9. 2021   

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

 1. U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

 2.  U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:

   a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,

  b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

 3.  Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

 4. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplata se hradí pololetně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může ve výjimečných případech dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

 5. Výši úplaty na školní rok dá ředitel školy na vědomí žákům školy prokazatelným způsobem.

  - O snížení úplaty nebo jejím prominutí (zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním) rozhoduje ředitel školy. Snížit nebo prominout úplatu lze jen v konkrétních případech.

 

Závěrečná ustanovení

Kontrolu ustanovení této směrnice provádí ředitel školy Mgr. Karel Žižka - ředitel školy.