Navigace

Adresa školy

Základní umělecká škola
T. G. Masaryka Chomutov

náměstí T. G. Masaryka 1626
430 01 Chomutov 

Tel.: 474 686 446
IČ: 61345636


Odkazy

izuš

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obsah

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Naše škola se snaží nabídnout žákům všestranné umělecké vzdělání ve čtyřech oborech (hudebním, výtvarném, tanečním, literárně-dramatickém). Podporujeme především mezioborovou spolupráci prostřednictvím společných uměleckých projektů a veřejných vystoupení. Za důležitý prvek v našem vzdělávání pokládáme rovnoprávné postavení všech uměleckých oborů bez rozdílu velikosti. Klademe tak důraz především na spolupráci všech, kteří se na procesu vzdělávání ve škole podílejí (žáků, učitelů i rodičů). Velký důraz také klademe na souborovou a orchestrální hru. Škola má v současné době několik souborů či orchestrů, jejichž úroveň je velmi vysoká. Chceme, aby všichni noví žáci tuto úroveň minimálně zachovali, nebo lépe, aby ji posunuli směrem k ještě vyšší kvalitě.

 

VIZE ŠKOLY

Naše škola plní již delší dobu roli největší umělecké vzdělávací instituce v místě svého působení a tuto roli by ráda plnila i v letech následujících. Škola by ráda zachovala počty žáků, popř. je v budoucnosti ještě zvýšila. V hudebním oboru se škola zaměří na podporu výuky nástrojů, o něž je v regionu buď velmi malý, nebo vůbec žádný zájem. Škola by také ráda napravila dědictví z minulých let, kdy se povědomí o její činnosti stalo téměř výhradně záležitostí rodičů a žáků, kteří ji navštěvují. Rádi bychom zásadně zvýšili svůj vliv na umělecký život města.

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY

- učíme základy vědomostí a dovedností uměleckých oborů, při této výuce využíváme názorných ukázek
- společnou analýzou uměleckých děl předáváme žákům potřebné vědomosti tak, aby si dokázali utvářet vlastní názor
- analyzujeme a zdůrazňujeme kladné a záporné stránky výkonu žáka při hodnocení
- komunikujeme s rodiči tak, aby chápali důležitost a význam domácí přípravy jejich dítěte
- diskutujeme s žáky, tříbíme tím jejich názory a vedeme je tak k sebehodnocení i toleranci k odlišným názorům
- žákům vytváříme prostor pro jejich seberealizaci tím, že pravidelně pořádáme žákovské koncerty, veřejná vystoupení, výstavy a organizujeme mezioborové projekty
- pravidelně informujeme žáky i jejich rodiče o aktuální nabídce námi doporučovaných kulturních akcí
- žákům jdeme příkladem tím, že se na výuku pravidelně a pečlivě připravujeme, do výuky chodíme včas a projevujeme zájem o výuku
- vedeme žáka k uvědomění odpovědnosti za společné dílo a zapojení do společných uměleckých aktivit

 

DLOHODOBÉ PROJEKTY, REGIONÁLNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Škola má kromě spolupráce s ostatními ZUŠ regionu, základními a mateřskými školami Chomutova velmi čilé zahraniční kontakty. V roce 2010 byla domluvena dlouhodobá spolupráce s Městskou hudební školou Chemnitz. Obě školy se shodly nejen na tradičním společném koncertování, ale i na vytváření dlouhodobých uměleckých projektů. V tomtéž roce přibyl naší škole další zahraniční partner – saská Mozartova společnost a v roce 2011 tuto dvojici doplnila ještě hudební škola z italského Rovereta. Všichni partneři se shodují na společném pořádání koncertů a dlouhodobé výměně učitelů i žáků. V srpnu 2015 škola podepsala dlouhodobou spolupráci s UJEP Ústí nad Labem. Nejvýznamnějším projektem školy za účasti zahraničních partnerů je pořádání Letní filharmonie.

 

VYBAVENÍ ŠKOLY A JEJÍ PODMÍNKY

ZUŠ Chomutov využívá krásného historického objektu školy na náměstí T. G. Masaryka. Škola je vybavena koncertním sálem s kapacitou 150 lidí. Taneční oddělení má k dispozici ještě další dva sály menší, rovněž vybavené potřebnou technikou. Materiální vybavení školy je pravidelně rozšiřováno a systematicky obnovováno. Škola disponuje množstvím hudebních nástrojů, které zapůjčuje začínajícím žákům. Výtvarné oddělení má k dispozici vedle  tradičního vybavení i keramickou pec.