Navigace

Obsah

 

Ochrana osobních údajů

Dne 25.5.2018 se stalo účinným Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Známé také pod označením obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo General Data Protection Regulation či zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“).

GDPR je přímo závazné pro členské státy EU a je nadřazené národní legislativě. Obsahově přináší regulaci zpracování osobních údajů fyzické osoby, zavádí řadu nových povinností a zpřísňuje správu osobních údajů. Subjektům údajů posiluje práva na obranu před nezákonným zpracováním jejich osobních údajů.

 

Informace o správci osobních údajů a pověřenci pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov

IČ: 61345636

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 1626

              Chomutov, 43001

email: zustgmcv@volny.cz

ID datové schránky:  248mt27

Mgr. David Kuhn

tel: 601 063 651

email: dpo@chomutov-mesto.cz

Ing. Jarmila Mravcová

tel: 724 906 462

email: dpo@chomutov-mesto.cz

 

Informační memorandum

Tímto dokumentem Vás Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov informuje o zpracovávání Vašich osobních údajů. Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov se při zpracovávání osobních údajů se řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daným konkrétním účelem zpracování.

 

Základní pojmy

Osobní údaje – veškeré údaje o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

Zvláštní kategorie osobních údajů – dříve nazýváno citlivé osobní údaje - osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby

Zpracování – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení

Správce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů

Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce

Subjekt osobních údajů – fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují

Účel zpracování - činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat

Titul zpracování osobních údajů – zákonnost (legálnost) zpracování osobních údajů.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů se váží zásady zpracování, které vyplývají z toho, že osobní údaje musí být:

 

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je zákonné pouze na základě následujících právních titulů:

 

 

 

 

 

 

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má také svá práva, která může u zpracovávání svých osobních údajů využít. Jde o tyto práva:

 

 

 

 

 

 

 

Kde a jak mohou subjekty údajů uplatňovat svá práva

Subjekty údajů mohou uplatňovat svá práva u Základní umělecká škola T. G. Masaryka Chomutov těmito způsoby: